call
Trang chủ » Tin Thị Trường » Tăng cường thanh kiểm tra dự án BĐS lừa đảo, chây ì

Tăng cường thanh kiểm tra dự án BĐS lừa đảo, chây ì

Tăng cường thanh kiểm tra dự án BĐS lừa đảo, chây ì

Vân Ly

(TBKTSG Online) – Thời gian tới Bộ XD sẽ phối hợp với các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các các dự án BĐS ma, các dự án BĐS lừa đảo, chây ì… Bên cạnh đó cơ quan này sẽ nghiên cứu, XD, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 117/2015/NĐ-Cổ phần của CP nhằm hạn chế các tình trạng tiêu cực nêu trên.

Bộ XD sẽ phối hợp với các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trong KD BĐS. Ảnh minh họa: TTXVN

Thông tin trên được Bộ XD trả lời sau khi nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới Thủ tướng CP sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 (do VP CP mới chuyển đến).

Theo đó cử tri đề nghị CP tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt giải quyết các dự án quy hoạch treo làm lãng phí nguồn lực, thiệt hại đến quyền và lợi ích người dân và Nhà nước, gây bức xúc XH. Đồng thời, giải quyết xử lý nghiêm các dự án BĐS ma, các dự án BĐS lừa đảo, chây ì… đã và đang gây bức xúc, bất bình XH, gây mất trật tự ở nhiều tỉnh thành. VP CP đã chuyển câu hỏi của cử tri đến Bộ XD để cơ quan này đại diện CP trả lời.

Bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân tại khu “quy hoạch treo”

Bộ XD cho rằng tình trạng “quy hoạch treo” là do việc tổ chức triển khai đầu tư XD chậm hoặc không thực hiện theo quy hoạch. Đây là hiện tượng làm lãng phí nguồn lực, tác động tiêu cực đến quyền, lợi ích người dân và Nhà nước, gây bức xúc XH như cử tri đã nêu.

Pháp luật hiện hành đã quy định cụ thể về việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch, trong đó có các quy định đảm bảo về quyền của các tổ chức, cá nhân trong khu vực quy hoạch nhưng Nhà nước chưa thực hiện thu hồi (khoản 7 Điều 62 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009); quy định điều kiện chung đối với cấp giấy phép XD có thời hạn đối với khu vực quy hoạch chưa thực hiện thu hồi (điểm a khoản 1 và khoản 5 Điều 94 Luật XD năm 2014, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XD năm 2020)…

Thực hiện Nghị quyết số 59/2018/QH14 ngày 16-6-2018 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 về thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018, Bộ XD đã có Báo cáo số 28/BC-BXD ngày 15-3-2019 về vấn đề này. Trong đó, Bộ XD đã xác định rõ các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục. Quốc hội cũng đã ban hành Nghị Quyết số 82/2019/QH14 ngày 14-6-2019 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Quan điểm của Bộ XD là Nhà nước phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân tại khu vực “quy hoạch treo”.

Hiện nay, để tăng cường công khai, cung cấp thông tin quy hoạch được duyệt, Bộ XD đã hoàn thành và đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch XD tại địa chỉ http://quyhoach.xaydung.gov.vn.

Đồng thời, Bộ XD cũng đã có văn bản đôn đốc các địa phương đăng tải thông tin quy hoạch XD tại địa phương lên Cổng thông tin điện tử về quy hoạch XD theo trách nhiệm quản lý và thực hiện quy hoạch XD tại địa phương.

Với trách nhiệm quản lý nhà nước được giao trong lĩnh vực XD, trong thời gian tới, Bộ XD sẽ phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 82/20019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và Nghị quyết số 116/NQ-Cổ phần của CP về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 của Quốc hội.

Bên cạnh đó Bộ XD sẽ đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế chính sách thu hút đầu tư (XH hóa) và đa dạng hóa hình thức đầu tư (BT, PPP…) cho việc đầu tư các công trình XH như công viên cây xanh, y tế, giáo dục và giao thông.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 1-3-2019 của Thủ tướng CP về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch XD, quản lý phát triển theo đô thị theo quy hoạch được duyệt.

Bộ XD cho biết sẽ tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trong công tác quản lý, thực hiện quy hoạch để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm như thu hồi các dự án chậm tiến độ theo quy định; xử lý các cán bộ gây ách tắc, làm thiệt hại cho nhà đầu tư, Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

Ngoài ra cơ quan đứng đầu CP về XD còn cho biết sẽ tăng cường nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử Quốc gia về quy hoạch XD và đôn đốc các địa phương kịp thời đăng tải thông tin quy hoạch để người dân thuận tiện theo dõi, giám sát việc thực hiện quy hoạch.

Bộ XD cũng cho rằng đối với chính quyền các địa phương cần thực hiện các biện pháp sau: rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ các quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi; XD kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định; lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm, trong đó có lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng đô thị; XD chương trình đô thị, khu vực phát triển đô thị và kiểm soát chặt chẽ tốc độ, chất lượng phát triển đô thị; kịp thời xử lý các vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch.

Tìm cách xử lý các dự án BĐS lừa đảo

Đối với tình trạng các dự án BĐS ma, lừa đảo, chây ì… đã và đang gây bức xúc, bất bình XH, gây mất trật tự ở nhiều tỉnh. Bộ XD cho hay hiện hệ thống pháp luật hiện hành (Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật XD, Luật Nhà ở, Luật KD BĐS…) đã có các quy định tương đối đầy đủ, rõ ràng, điều chỉnh mọi lĩnh vực hoạt động KD BĐS. Từ trình tự, thủ tục đầu tư XD, điều kiện của BĐS được đưa vào KD và trách nhiệm của các CĐT dự án đối với các dự án BĐS đến quy định về việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ XD sẽ nghiên cứu, XD, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 117/2015/NĐ-Cổ phần của CP về XD, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS để trình CP ban hành nhằm cung cấp thông tin công khai, minh bạch để bảo đảm cho thị trường BĐS phát triển ổn định, lành mạnh, hạn chế tối đa các trường hợp cố tình vi phạm, lừa đảo, chây ì…

Bên cạnh đó, pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự cũng đã có các quy định để xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, trên thực tế tại một số địa phương, trong một số thời điểm vẫn xảy ra tình trạng một số tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm. Như lập nên các dự án không có thực, các dự án chưa đủ điều kiện được đưa vào KD (dự án ma) để lừa đảo người dân, đã và đang gây bức xúc, bất bình XH, gây mất trật tự ở nhiều tỉnh, TP như cử tri phản ánh.

Bộ XD cho rằng nguyên nhân xảy ra tình trạng này có nhiều nhưng chủ yếu là do: thông tin về quy hoạch, dự án… chưa được kịp thời, công khai, minh bạch dẫn đến một số tổ chức, cá nhân lợi dụng để quảng bá, cung cấp thông tin sai sự thật nhằm trục lợi; do hành vi vi phạm chưa được kịp thời phát hiện, ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh; việc xử lý và công khai việc xử lý hành vi vi phạm để cảnh tỉnh, răn đe và cho người dân biết, hiểu chưa kịp thời…

Về phía Bộ XD, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong thời gian vừa qua đã XD, trình Thủ tướng CP ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23-4-2019 về một số giải pháp thúc đẩy thị trường BĐS phát triển ổn định, lành mạnh.

Trong đó, chỉ đạo UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy định pháp luật về đầu tư, XD, KD BĐS; kiểm tra, rà soát và công khai danh sách các dự án BĐS CĐT đã thế chấp ngân hàng, không thực hiện bảo lãnh ngân hàng, các dự án có vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, XD, KD… Đồng thời, Bộ XD cũng đã có nhiều văn bản đôn đốc các địa phương tăng cường việc công khai thông tin, kịp thời nắm bắt và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động KD BĐS.

Thời gian tới, Bộ XD sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng CP giao tại Chỉ thị số 11 nêu trên, tăng cường công khai, minh bạch thông tin quy hoạch, dự án… trên địa bàn, không để đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo, trục lợi; đồng thời, Bộ XD sẽ phối hợp với các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm có thể xảy ra và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

 


SaiGonTimes

error: Content is protected !!