call
Trang chủ » Tin Thị Trường » Quy mô thị trường BĐS VN sẽ đạt 1.232 tỷ USD, chiếm 22% tổng tài sản nền kinh tế vào năm 2030

Quy mô thị trường BĐS VN sẽ đạt 1.232 tỷ USD, chiếm 22% tổng tài sản nền kinh tế vào năm 2030

Theo nhóm nghiên cứu đề tài khoa học, đóng góp của thị trường BĐS (tính toán theo nghĩa mở rộng và ISIC) trong GDP năm 2019 là 7,62%, cao hơn mức Tổng cục Thống kê công bố là 4,51%. Tỷ trọng BĐS đóng góp vào tổng giá trị tăng thêm của khu vực doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 khoảng 14,88%.

Nghiên cứu cũng chỉ ra, BĐS cũng có khả năng lan tỏa đến trên 40 ngành kinh tế quan trọng khác của nền kinh tế, nhất là những ngành liên quan trực tiếp như XD, công nghiệp chế biến chế tạo, du lịch, lưu trú – ăn uống và tài chính – ngân hàng… 

Điều này có nghĩa, khi nhu cầu sử dụng cuối cùng (final demand) của ngành BĐS mở rộng tăng 1 tỷ. ₫ sẽ kích thích giá trị SX của các ngành còn lại là 0,772 tỷ. ₫ và lan tỏa tới giá trị tăng thêm là 0,191 tỷ. ₫; ngành KD BĐS theo ISIC tăng 1 tỷ. ₫ cho nhu cầu cuối cùng sẽ kích thích lan tỏa đến giá trị SX 0,402 tỷ. ₫ và 0,12 tỷ. ₫ đến giá trị tăng thêm. 

Trường hợp giá trị SX của nhóm ngành BĐS thay đổi giảm 10%, GDP sẽ giảm 1,247%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chịu ảnh hưởng mạnh nhất, giảm tới 0,861%, tiếp theo đó là các ngành: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (giảm 0,366%); du lịch (giảm 0,352%); DV khác (giảm 0,348%); ngành chịu ảnh hưởng giảm thấp nhất là Công nghiệp khai thác (giảm 0,210%)…

Đề tài nghiên cứu “BĐS trong nền kinh tế VN – vai trò và khuyến nghị chính sách” cũng đã lượng hóa quy mô tài sản BĐS của VN giai đoạn 2020 – 2030. Theo đó, năm 2020, tỷ trọng BĐS/tổng tài sản toàn nền kinh tế chiếm 20,8% (205,26 tỷ USD/986,82 tỷ USD); năm 2025 là 21,2% (462,7 tỷ USD/2.183,09 tỷ USD) và đến năm 2030 là 22,0% (1.232,29 tỷ USD/5.601,31 tỷ USD).

Cuối cùng, nghiên cứu đã đưa ra Dự báo tình hình thị trường BĐS VN đến 2030 và đề xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm phát huy vai trò thị trường BĐS trong nền kinh tế VN. Trong đó, nhóm giải pháp cần thực hiện ngay bao gồm 5 nhóm giải pháp: Về hoàn thiện thể chế và thủ tục hành chính; Về tín dụng; Về lĩnh vực thuế; Về lĩnh vực bảo hiểm XH; Về tiền ký quỹ dự án đầu tư. 

Nhóm giải pháp trung và dài hạn bao gồm 10 nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp về thể chế, chính sách; Nhóm giải pháp về quản lý và quy hoạch; Nhóm giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng; Nhóm giải pháp về tài chính; Nhóm giải pháp về chính sách tài chính (thuế, phí) BĐS; Nhóm giải pháp thông tin dữ liệu, công nghệ số; Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng gắn với việc khai thác thông tin, kết quả từ việc thống kê và nghiên cứu, 3 phân tích thông tin về thị trường BĐS; Nhóm giải pháp về nâng cao năng lực các thành phần tham gia thị trường; Nhóm giải pháp về chính sách ưu đãi trong KD BĐS; Nhóm giải pháp nhằm ổn định thị trường BĐS và giảm thiểu chi phí nhà ở trung và dài hạn. 

Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa, hướng đến tầm nhìn 2045, VN trở thành nước phát triển thịnh vượng, có thu nhập cao thì việc phát triển thị trường BĐS hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế của quốc gia – coi du lịch, công nghiệp chế biến chế tạo là những mũi nhọn và chú trọng nâng cao chất lượng, năng suất ngành nông nghiệp thông qua công nghệ cao và SX quy mô lớn – điều kiện, mục tiêu và phương thức để BĐS nông nghiệp phát triển.

CafeF

error: Content is protected !!