call
Trang chủ » Tin Thị Trường » HN sẽ có thêm nhiều dự án nhà ở XH độc lập

HN sẽ có thêm nhiều dự án nhà ở XH độc lập

BizLIVE – Trong năm 2021, Bộ XD sẽ tích cực phối hợp với UBND thành phố.HN trong việc nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí để lựa chọn CĐT dự án nhà ở XH độc lập có quy mô lớn từ 50hecta trở lên.

Nội dung trên được Bộ XD cho biết trong văn bản trả lời cử tri HN về việc tháo gỡ khó khăn trong XD và thực hiện thí điểm XD khu nhà ở XH tập trung trên địa bàn TP.
Theo Bộ XD, hiện thành phố.HN đã giao các nhà đầu tư nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết 5 khu đô thị nhà ở XH tập trung trên địa bàn với tổng diện tích khoảng 301,64 hecta đất theo chỉ đạo của Thủ tướng CP tại Thông báo số 508/TB-VPCP ngày 31/10/2017 về phát triển quỹ nhà ở XH theo nguyên tắc cân đối tỷ lệ tổng thể với quy mô nhà ở thương mại trên toàn địa bàn TP để hình thành các khu đô thị nhà ở XH tập trung, đồng bộ.
Cụ thể, Thủ tướng CP đồng ý về nguyên tắc, TP chọn thí điểm một số công trình, dự án, báo cáo Thủ tướng CP xem xét, quyết định và giao Bộ XD nghiên cứu kiến nghị của thành phố.HN trong quá trình rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan.

Tiếp đó, ngày 9/4/2020, CP đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-Cổ phần, trong đó giao Bộ XD chủ trì nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung bất cập tại Nghị định số 100/2015/NĐ-Cổ phần ngày 20/10/2015 của CP về phát triển và quản lý nhà ở XH để trình CP xem xét, ban hành trong quý IV năm 2020 theo trình tự thủ tục rút gọn.

Đến ngày 31/12/2020, Bộ XD đã có Tờ trình CP số 63/TTr-BXD về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-Cổ phần ngày 20/10/2015 của CP; trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định có liên quan đến việc phát triển các dự án nhà ở XH độc lập (không phân biệt quy mô sử dụng đất) như: Bổ sung quy định về chấp thuận chủ trương đầu tư và lấy ý kiến thẩm định để chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư XD nhà ở XH theo hướng đồng bộ pháp luật đầu tư và pháp luật nhà ở.

Bổ sung khái niệm “Dự án đầu tư XD nhà ở XH” để tạo điều kiện cơ sở pháp lý cho các nội dung hướng dẫn về thủ tục đầu tư XD, thủ tục lựa chọn CĐT, xác định ưu đãi đối với CĐT dự án đầu tư XD nhà ở XH…

Sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích CĐT dự án nhà ở XH theo hướng: Cho phép dự án nhà ở XH loại hình chung cư được điều chỉnh tăng mật độ XD hoặc hệ số sử dụng đất để đảm bảo thống nhất với pháp luật về quy hoạch và tính khả thi; CĐT dự án nhà ở XH được dành 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư XD hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án đầu tư XD nhà ở XH (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư XD nhà ở thương mại nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở XH và giảm kinh phí DV quản lý, vận hành nhà ở XH sau khi đầu tư; Cho phép khấu trừ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khi CĐT phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với địa phương; bổ sung quy định ưu đãi đối với trường hợp CĐT hoàn thành việc đầu tư XD hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án XD nhà ở XH trong vòng 12 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất thì được UBND cấp tỉnh hỗ trợ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực…

“Trong năm 2021, Bộ XD sẽ tích cực phối hợp với UBND thành phố.HN trong việc nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí để lựa chọn CĐT dự án nhà ở XH độc lập; trong đó có dự án nhà ở XH độc lập có quy mô lớn từ 50hecta trở lên trong quá trình nghiên cứu, XD Thông tư quy định chi tiết Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-Cổ phần của CP, dự kiến sẽ ban hành trong năm 2021”, Bộ XD cho biết.


BizLIVE

error: Content is protected !!