call
Trang chủ » Tin Thị Trường » HN đề xuất nâng gấp đôi mức xử phạt vi phạm trật tự XD

HN đề xuất nâng gấp đôi mức xử phạt vi phạm trật tự XD

Sở XD HN vừa hoàn thành Dự thảo lần 3 Nghị quyết Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực XD (theo quy định tại khoản 2, Điều 20 Luật Thủ đô).

Tại dự thảo nghị quyết lần này, Sở XD HN đề nghị xử phạt với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực XD cao nhất là 2 tỷ. ₫.

Cụ thể, phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công XD công trình không có giấy phép XD mà theo quy định phải có giấy phép XD như sau:

Phạt tiền từ 80 – 120 tr. ₫ đối với XD nhà ở riêng lẻ tại đô thị (theo hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-Cổ phần);

Phạt tiền từ 60 – 100 tr. ₫ đối với XD công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư XD hoặc lập dự án đầu tư XD (theo hành vi quy định tại điểm c khoản 5 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-Cổ phần).

Phạt tiền từ 80 – 100 tr. ₫ đối với hành vi XD công trình không đúng thiết kế XD được thẩm định, phê duyệt trong trường hợp được miễn giấy phép XD (theo hành vi quy định tại khoản 6 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-Cổ phần).

Phạt tiền từ 200 – 240 tr. ₫ đối với một trong các hành vi sau đây: XD công trình không phù hợp với quy hoạch XD được duyệt (theo hành vi quy định tại điểm a khoản 7 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-Cổ phần); XD công trình vi phạm chỉ giới XD (theo hành vi quy định tại điểm b khoản 7 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-Cổ phần);) XD công trình sai cốt XD (theo hành vi quy định tại điểm c khoản 7 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-Cổ phần); XD cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung (theo hành vi quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-Cổ phần).

Phạt tiền đối với hành vi đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định mà tái phạm như sau: Phạt tiền từ 40 – 80 tr. ₫ đối với XD nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình XD khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này (theo hành vi quy định tại điểm a khoản 9 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-Cổ phần);

Phạt tiền từ 280 – 320 tr. ₫ đối với XD nhà ở riêng lẻ tại đô thị nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này (theo hành vi quy định tại điểm b khoản 9 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-Cổ phần);

Phạt tiền từ 1,9- 2 tỷ. ₫ đối với XD công trình phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư XD, lập dự án đầu tư XD hoặc XD công trình thuộc trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này (theo hành vi quy định tại điểm c khoản 9 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-Cổ phần).

Theo Sở XD HN, mức tiền phạt quy định đối với hành vi vi phạm hành chính trong dự thảo nghị quyết bằng 2 lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính tương ứng trong Nghị định số 139/2017/NĐ-Cổ phần.

“Đây là mức phạt áp dụng đối với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức”, Sở XD cho biết.

Hiện dự thảo đang được lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước khi trình ra Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua.


BizLIVE

error: Content is protected !!