call
Trang chủ » Tin Thị Trường » Bắc Giang sắp có thêm 3 khu công nghiệp, diện tích tăng 1.105 hecta

Bắc Giang sắp có thêm 3 khu công nghiệp, diện tích tăng 1.105 hecta

Thủ tướng CP vừa đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.</b></p> <p>Cụ thể, Bắc Giang bổ sung mới các khu công nghiệp: Khu công nghiệp Yên Lư với diện tích 377 hecta tại các xã Yên Lư và Nham Sơn, huyện Yên Dũng; khu công nghiệp Yên Sơn – Bắc Lũng với diện tích 300 hecta tại các xã Yên Sơn và Bắc Lũng, huyện Lục Nam; Khu công nghiệp Tân Hưng với diện tích 105,3 hecta tại các xã Tân Hưng và Xương Lâm, huyện Lạng Giang.</p> <p>Bên cạnh đó Thủ tướng CP cũng đồng ý mở rộng các khu công nghiệp gồm: Khu công nghiệp Quang Châu với diện tích tăng thêm 90 hecta tại thị trấn Nếnh và các xã Quang Châu, Vân Trung, huyện Việt Yên; khu công nghiệp Hòa Phú với diện tích tăng thêm 85 hecta tại các xã Mai Đình và Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa; Khu công nghiệp Việt Hàn với diện tích tăng thêm 148 hecta tại các xã Hồng Thái, Tăng Tiến và thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2021/02/photo-1-16141293205911916673440.png" id="img_288842126220328960" w="530" h="140" alt="Bắc Giang sắp có thêm 3 khu công nghiệp, diện tích tăng 1.105 ha - Ảnh 1." title="Bắc Giang sắp có thêm 3 khu công nghiệp, diện tích tăng 1.105 ha - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="288842126220328960" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2021/02/photo-1-16141293205911916673440.png" width="" height=""/></div> </div> <p>Các khu công nghiệp hiện đang có của Bắc Giang.</p> <p>Thủ tướng CP yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang quản lý, sử dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và lựa chọn <a href="https://nhadatsinhloi.net/tag/nha-dau-tu" >nhà đầu tư</a> thực hiện các dự án tại diện tích đất đưa ra ngoài quy hoạch khu công nghiệp theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện, trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật, không làm thất thoát tài sản nhà nước; đảm bảo hài hòa quyền lợi của các bên có liên quan khi chuyển đổi đất khu công nghiệp đã đền bù <a href="https://nhadatsinhloi.net/tag/giai-phong-mat-bang" >giải phóng mặt bằng</a> sang phát triển đất khác; thực hiện công khai, minh bạch; không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện; các dự án chỉ được thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận.</p> <p>UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang và các CQCN kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định quy chuẩn, tiêu chuẩn XD hệ thống thoát nước, xử lý nước thải theo quy định pháp luật; thực hiện đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thủy lợi, Luật Đê điều và Luật Tài nguyên nước của các doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp; thực hiện lấy ý kiến cộng đồng khu vực chịu ảnh hưởng của các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp trong trường hợp dự án có quy mô khai thác sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước theo quy định…</p> <p></span></p> <p class="author">Theo Trang Đỗ</p> <p class="source" data-field="source">Vneconomy</p> </p></div> <p></p> <p style="text-align: right;"><em><a href="https://cafef.vn/bac-giang-sap-co-them-3-khu-cong-nghiep-dien-tich-tang-1105-ha-20210224081642072.chn" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">CafeF </a></em></p> <div style="display: none;" class="kk-star-ratings kksr-valign-bottom kksr-align-right " data-id="44254" data-slug=""> <div class="kksr-stars"> <div class="kksr-stars-inactive"> <div class="kksr-star" data-star="1"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="2"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="3"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="4"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="5"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> <div class="kksr-stars-active" style="width: 0px;"> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> </div> <div class="kksr-legend"> <span class="kksr-muted"></span> </div> </div> </div><!-- .entry /--> <div class="share-post"> <span class="share-text">Share</span> <script> window.___gcfg = {lang: 'en-US'}; (function(w, d, s) { function go(){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], load = function(url, id) { if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.src = url; js.id = id; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }; load('//connect.facebook.net/en/all.js#xfbml=1', 'fbjssdk' ); load('https://apis.google.com/js/plusone.js', 'gplus1js'); load('//platform.twitter.com/widgets.js', 'tweetjs' ); } if (w.addEventListener) { w.addEventListener("load", go, false); } else if (w.attachEvent) { w.attachEvent("onload",go); } }(window, document, 'script')); </script> <ul class="normal-social"> <li> <div class="fb-like" data-href="https://nhadatsinhloi.net/?p=44254" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="90" data-show-faces="false"></div> </li> <div class="zalo-share-button" data-href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/bac-giang-sap-co-them-3-khu-cong-nghiep-dien-tich-tang-1-105-hecta" data-oaid="2996062052659583869" data-layout="1" data-color="blue" data-customize=false></div> </ul> <div class="clear"></div> </div> <!-- .share-post --> <div class="clear"></div> </div><!-- .post-inner --> <script type="application/ld+json">{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","dateCreated":"2021-02-25T01:45:57+07:00","datePublished":"2021-02-25T01:45:57+07:00","dateModified":"2021-02-25T01:45:57+07:00","headline":"B\u1eafc Giang s\u1eafp c\u00f3 th\u00eam 3 khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p, di\u1ec7n t\u00edch t\u0103ng 1.105 hecta","name":"B\u1eafc Giang s\u1eafp c\u00f3 th\u00eam 3 khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p, di\u1ec7n t\u00edch t\u0103ng 1.105 hecta","keywords":"B\u1eafc Giang,kcn","url":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/tin-thi-truong\/bac-giang-sap-co-them-3-khu-cong-nghiep-dien-tich-tang-1-105-hecta","description":" Th\u1ee7 t\u01b0\u1edbng CP v\u1eeba \u0111\u1ed3ng \u00fd \u0111\u1ec1 ngh\u1ecb c\u1ee7a B\u1ed9 K\u1ebf ho\u1ea1ch v\u00e0 \u0110\u1ea7u t\u01b0 v\u1ec1 vi\u1ec7c \u0111i\u1ec1u ch\u1ec9nh, b\u1ed5 sung quy ho\u1ea1ch ph\u00e1t tri\u1ec3n c\u00e1c khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p tr\u00ean \u0111\u1ecba b\u00e0n t\u1ec9nh B\u1eafc Giang.C\u1ee5 th\u1ec3, B\u1eafc Giang b\u1ed5 sung m\u1edbi c\u00e1c khu c","copyrightYear":"2021","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"Nh\u00e0 \u0110\u1ea5t Sinh L\u1eddi","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/open.gif"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/MuaBanDuAnNovaland","#"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/tin-thi-truong\/bac-giang-sap-co-them-3-khu-cong-nghiep-dien-tich-tang-1-105-hecta"},"author":{"@type":"Person","name":"Admin","url":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/author\/dmin"},"articleSection":"Tin Th\u1ecb Tr\u01b0\u1eddng","articleBody":"\n \n\n\n\n \n Th\u1ee7 t\u01b0\u1edbng CP v\u1eeba \u0111\u1ed3ng \u00fd \u0111\u1ec1 ngh\u1ecb c\u1ee7a B\u1ed9 K\u1ebf ho\u1ea1ch v\u00e0 \u0110\u1ea7u t\u01b0 v\u1ec1 vi\u1ec7c \u0111i\u1ec1u ch\u1ec9nh, b\u1ed5 sung quy ho\u1ea1ch ph\u00e1t tri\u1ec3n c\u00e1c khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p tr\u00ean \u0111\u1ecba b\u00e0n t\u1ec9nh B\u1eafc Giang.C\u1ee5 th\u1ec3, B\u1eafc Giang b\u1ed5 sung m\u1edbi c\u00e1c khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p: Khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p Y\u00ean L\u01b0 v\u1edbi di\u1ec7n t\u00edch 377 hecta t\u1ea1i c\u00e1c x\u00e3 Y\u00ean L\u01b0 v\u00e0 Nham S\u01a1n, huy\u1ec7n Y\u00ean D\u0169ng; khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p Y\u00ean S\u01a1n - B\u1eafc L\u0169ng v\u1edbi di\u1ec7n t\u00edch 300 hecta t\u1ea1i c\u00e1c x\u00e3 Y\u00ean S\u01a1n v\u00e0 B\u1eafc L\u0169ng, huy\u1ec7n L\u1ee5c Nam; Khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p T\u00e2n H\u01b0ng v\u1edbi di\u1ec7n t\u00edch 105,3 hecta t\u1ea1i c\u00e1c x\u00e3 T\u00e2n H\u01b0ng v\u00e0 X\u01b0\u01a1ng L\u00e2m, huy\u1ec7n L\u1ea1ng Giang.B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3 Th\u1ee7 t\u01b0\u1edbng CP c\u0169ng \u0111\u1ed3ng \u00fd m\u1edf r\u1ed9ng c\u00e1c khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p g\u1ed3m: Khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p Quang Ch\u00e2u v\u1edbi di\u1ec7n t\u00edch t\u0103ng th\u00eam 90 hecta t\u1ea1i th\u1ecb tr\u1ea5n N\u1ebfnh v\u00e0 c\u00e1c x\u00e3 Quang Ch\u00e2u, V\u00e2n Trung, huy\u1ec7n Vi\u1ec7t Y\u00ean; khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p H\u00f2a Ph\u00fa v\u1edbi di\u1ec7n t\u00edch t\u0103ng th\u00eam 85 hecta t\u1ea1i c\u00e1c x\u00e3 Mai \u0110\u00ecnh v\u00e0 H\u01b0\u01a1ng L\u00e2m, huy\u1ec7n Hi\u1ec7p H\u00f2a; Khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p Vi\u1ec7t H\u00e0n v\u1edbi di\u1ec7n t\u00edch t\u0103ng th\u00eam 148 hecta t\u1ea1i c\u00e1c x\u00e3 H\u1ed3ng Th\u00e1i, T\u0103ng Ti\u1ebfn v\u00e0 th\u1ecb tr\u1ea5n N\u1ebfnh, huy\u1ec7n Vi\u1ec7t Y\u00ean.C\u00e1c khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p hi\u1ec7n \u0111ang c\u00f3 c\u1ee7a B\u1eafc Giang.Th\u1ee7 t\u01b0\u1edbng CP y\u00eau c\u1ea7u UBND t\u1ec9nh B\u1eafc Giang qu\u1ea3n l\u00fd, s\u1eed d\u1ee5ng, chuy\u1ec3n \u0111\u1ed5i m\u1ee5c \u0111\u00edch s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ea5t v\u00e0 l\u1ef1a ch\u1ecdn nh\u00e0 \u0111\u1ea7u t\u01b0 th\u1ef1c hi\u1ec7n c\u00e1c d\u1ef1 \u00e1n t\u1ea1i di\u1ec7n t\u00edch \u0111\u1ea5t \u0111\u01b0a ra ngo\u00e0i quy ho\u1ea1ch khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p theo quy \u0111\u1ecbnh c\u1ee7a ph\u00e1p lu\u1eadt; b\u1ea3o \u0111\u1ea3m \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n, tr\u00ecnh t\u1ef1, th\u1ee7 t\u1ee5c giao \u0111\u1ea5t, cho thu\u00ea \u0111\u1ea5t, cho ph\u00e9p chuy\u1ec3n m\u1ee5c \u0111\u00edch s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ea5t theo quy \u0111\u1ecbnh c\u1ee7a ph\u00e1p lu\u1eadt, kh\u00f4ng l\u00e0m th\u1ea5t tho\u00e1t t\u00e0i s\u1ea3n nh\u00e0 n\u01b0\u1edbc; \u0111\u1ea3m b\u1ea3o h\u00e0i h\u00f2a quy\u1ec1n l\u1ee3i c\u1ee7a c\u00e1c b\u00ean c\u00f3 li\u00ean quan khi chuy\u1ec3n \u0111\u1ed5i \u0111\u1ea5t khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p \u0111\u00e3 \u0111\u1ec1n b\u00f9 gi\u1ea3i ph\u00f3ng m\u1eb7t b\u1eb1ng sang ph\u00e1t tri\u1ec3n \u0111\u1ea5t kh\u00e1c; th\u1ef1c hi\u1ec7n c\u00f4ng khai, minh b\u1ea1ch; kh\u00f4ng \u0111\u1ec3 x\u1ea3y ra khi\u1ebfu n\u1ea1i, khi\u1ebfu ki\u1ec7n; c\u00e1c d\u1ef1 \u00e1n ch\u1ec9 \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1ef1c hi\u1ec7n sau khi \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1ea5p c\u00f3 th\u1ea9m quy\u1ec1n ch\u1ea5p thu\u1eadn.UBND t\u1ec9nh B\u1eafc Giang ch\u1ec9 \u0111\u1ea1o Ban Qu\u1ea3n l\u00fd c\u00e1c khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p t\u1ec9nh B\u1eafc Giang v\u00e0 c\u00e1c CQCN ki\u1ec3m tra, gi\u00e1m s\u00e1t vi\u1ec7c tu\u00e2n th\u1ee7 quy \u0111\u1ecbnh quy chu\u1ea9n, ti\u00eau chu\u1ea9n XD h\u1ec7 th\u1ed1ng tho\u00e1t n\u01b0\u1edbc, x\u1eed l\u00fd n\u01b0\u1edbc th\u1ea3i theo quy \u0111\u1ecbnh ph\u00e1p lu\u1eadt; th\u1ef1c hi\u1ec7n \u0111\u00fang quy \u0111\u1ecbnh c\u1ee7a Lu\u1eadt B\u1ea3o v\u1ec7 m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng, Lu\u1eadt Th\u1ee7y l\u1ee3i, Lu\u1eadt \u0110\u00ea \u0111i\u1ec1u v\u00e0 Lu\u1eadt T\u00e0i nguy\u00ean n\u01b0\u1edbc c\u1ee7a c\u00e1c doanh nghi\u1ec7p ph\u00e1t tri\u1ec3n h\u1ea1 t\u1ea7ng khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p; th\u1ef1c hi\u1ec7n l\u1ea5y \u00fd ki\u1ebfn c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng khu v\u1ef1c ch\u1ecbu \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng c\u1ee7a c\u00e1c d\u1ef1 \u00e1n ph\u00e1t tri\u1ec3n h\u1ea1 t\u1ea7ng khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p trong tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p d\u1ef1 \u00e1n c\u00f3 quy m\u00f4 khai th\u00e1c s\u1eed d\u1ee5ng n\u01b0\u1edbc, x\u1ea3 n\u01b0\u1edbc th\u1ea3i v\u00e0o ngu\u1ed3n n\u01b0\u1edbc theo quy \u0111\u1ecbnh\u2026\n Theo Trang \u0110\u1ed7\n Vneconomy\n \r\n\r\n\r\nCafeF ","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/photo1614129347007-1614129347262754928317.jpg","width":696,"height":315}}</script> </article><!-- .post-listing --> <p class="post-tag">Tags <a href="https://nhadatsinhloi.net/tag/bac-giang" rel="tag">Bắc Giang</a> <a href="https://nhadatsinhloi.net/tag/kcn" rel="tag">kcn</a></p> <section id="related_posts"> <div class="block-head"> <h3>Tin liên quan</h3><div class="stripe-line"></div> </div> <div class="post-listing"> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/cu-dan-thang-long-number-one-keu-cuu-vi-phai-dung-nuoc-nong-voi-gia-dat-nhat-thu-do"> <img width="310" height="165" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2021/04/photo1618391183854-161839118403557288429-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="Cư dân Thăng Long Number One kêu cứu vì phải dùng nước nóng với giá "đắt nhất Thủ đô"" /> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/cu-dan-thang-long-number-one-keu-cuu-vi-phai-dung-nuoc-nong-voi-gia-dat-nhat-thu-do" rel="bookmark">Cư dân Thăng Long Number One kêu cứu vì phải dùng nước nóng với giá "đắt nhất Thủ đô"</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>14/04/2021</span></p> </div> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/tp-ho-chi-minh-xd-de-an-chuyen-5-huyen-vung-ven-len-quan"> <img width="310" height="165" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2021/04/photo1618383709551-1618383709806226992653-310x165.jpeg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="Tp.HCM xây dựng Đề án chuyển 5 huyện vùng ven lên quận" /> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/tp-ho-chi-minh-xd-de-an-chuyen-5-huyen-vung-ven-len-quan" rel="bookmark">Tp.Hồ Chí Minh XD Đề án chuyển 5 huyện vùng ven lên quận</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>14/04/2021</span></p> </div> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/sap-thu-phi-ha-tang-cang-bien-tphcm-len-ke-hoach-mo-rong-duong-vao-cang"> <img width="310" height="165" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2021/04/2139c_anh_ket_xe-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="Sắp thu phí hạ tầng cảng biển, TPHCM lên kế hoạch mở rộng đường vào cảng" /> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://nhadatsinhloi.net/tin-thi-truong/sap-thu-phi-ha-tang-cang-bien-tphcm-len-ke-hoach-mo-rong-duong-vao-cang" rel="bookmark">Sắp thu phí hạ tầng cảng biển, TPHCM lên kế hoạch mở rộng đường vào cảng</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>14/04/2021</span></p> </div> <div class="clear"></div> </div> </section> <div id="comments"> <div class="clear"></div> </div><!-- #comments --> </div><!-- .content --> <aside id="sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="text-10" class="widget widget_text"><div class="widget-top"><h4>Dự Án Nổi Bật</h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <div class="textwidget"><p><a href="https://nhadatsinhloi.net/aquacity-novaland/do-thi-sinh-thai-aqua-city-bien-hoa-dong-nai"><img class="alignnone size-full wp-image-25951" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2020/05/CTBH-VALENCIA.jpg" alt="" width="1043" height="576" /></a></p> </div> </div></div><!-- .widget /--><div id="text-2" class="widget widget_text"><div class="widget-top"><h4>Liên Hệ Trực Tuyến</h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <div class="textwidget"><div style="padding-right: 10px; padding-top: 7px; padding-left: 5px; text-align: center;" align="center"><a href="viber://add?number=84947777836"><img class="size-full wp-image-2445 alignnone" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2017/12/Viber-logo.png" alt="liên hệ qua viber free" width="135" height="76" /></a>     <a href="https://nhadatsinhloi.net/chat-zalo"><img class="size-full wp-image-2600 alignnone" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2018/01/icon_zalo.png" alt="liên hệ qua zalo free" width="100" height="100" /></a><br /> <em style="font-size: 13pt;"><span style="color: #008080;">Liên hệ qua Viber / Zalo</span></em></div> <div style="padding-right: 10px; padding-top: 7px; padding-left: 5px;" align="center"><a href="https://nhadatsinhloi.net/can-ho-novaland"><img class="alignnone size-full wp-image-2446" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2017/12/Contact.jpg" alt="" width="375" height="250" /></a></div> </div> </div></div><!-- .widget /--><div id="text-5" class="widget widget_text"><div class="widget-top"><h4>Ký gửi BĐS</h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <div class="textwidget"><p><a href="https://nhadatsinhloi.net/ky-gui-bds"><img class="size-full wp-image-19654 aligncenter" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2020/02/ky-gui-nha-dat.gif" alt="Ky gui nha dat" width="284" height="auto" /></a></p> </div> </div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .theiaStickySidebar /--> </aside><!-- #sidebar /--> <div class="clear"></div> </div><!-- .container /--> <footer id="theme-footer"> <div id="footer-widget-area" class="footer-3c"> <div id="footer-first" class="footer-widgets-box"> <div id="text-9" class="footer-widget widget_text"><div class="footer-widget-top"><h4> </h4></div> <div class="footer-widget-container"> <div class="textwidget"><p><a href="https://nhadatsinhloi.net/du-an-novaland"><img class="size-full wp-image-25065 aligncenter" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2020/11/logo-novaland.png" alt="logo novaland" width="190" height="auto" /></a></p> </div> </div></div><!-- .widget /--> </div> <div id="footer-second" class="footer-widgets-box"> <div id="text-7" class="footer-widget widget_text"><div class="footer-widget-top"><h4> </h4></div> <div class="footer-widget-container"> <div class="textwidget"><h3><span style="color: #000000;"><strong>  SÀN GIAO DỊCH NOVALAND</strong></span></h3> <p> </p> <p><span style="color: #000000;">179 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.HCM</span></p> <p><span style="color: #000000;">26 Mai Chí Thọ, P. Bình Khánh, Q.2, HCM</span></p> <p><span style="color: #000000;">Hotline/Zalo: <strong>094.7777.836</strong></span></p> </div> </div></div><!-- .widget /--> </div><!-- #second .widget-area --> <div id="footer-third" class="footer-widgets-box"> <div id="text-8" class="footer-widget widget_text"><div class="footer-widget-top"><h4> </h4></div> <div class="footer-widget-container"> <div class="textwidget"><p><span style="color: #000000;">NhaDatSinhLoi.net được thành lập từ năm 2012 là chuyên trang về các dự án <strong>Bất Động Sản cao cấp của Tập đoàn Novaland.</strong></span><br /> <span style="color: #993300;"><strong>“Website thông tin chính thức từ Chủ đầu tư”</strong></span><br /> <a href="https://nhadatsinhloi.net/aquacity-novaland"><img class="size-full wp-image-25064 aligncenter" src="https://nhadatsinhloi.net/wp-content/uploads/2020/05/AquaCity_logo.png" alt="Logo Aqua City Novaland" width="250" height="auto" /></a></p> </div> </div></div><!-- .widget /--> </div><!-- #third .widget-area --> </div><!-- #footer-widget-area --> <div class="clear"></div> </footer><!-- .Footer /--> <div class="clear"></div> <div class="footer-bottom"> <div class="container"> <div class="alignright"> <a href="http://www.copyscape.com/" rel="nofollow" target="_blank" alt="Protected by Copyscape" title="Protected by Copyscape Plagiarism Checker - Do not copy content from this page." />© 2012</a> <a href="https://nhadatsinhloi.net/" target="_blank">Nhà Đất Sinh Lời</a> ® All rights reserved. </div> <div class="alignleft"> </div> <div class="clear"></div> </div><!-- .Container --> </div><!-- .Footer bottom --> </div><!-- .inner-Wrapper --> </div><!-- #Wrapper --> </div><!-- .Wrapper-outer --> <div id="fb-root"></div> <div id="ssb-container" class="ssb-btns-left ssb-disable-on-mobile"> <ul class="ssb-light-hover"> <li id="ssb-btn-1"> <p> <a href="#hotline" ><span class="fas fa fa-phone"></span> 094.7777.836</a> </p> </li> </ul> </div> <div id="wpcp-error-message" class="msgmsg-box-wpcp hideme"><span>error: </span>Content is protected !!</div> <script> var timeout_result; function show_wpcp_message(smessage) { if (smessage !== "") { var smessage_text = '<span>Alert: </span>'+smessage; document.getElementById("wpcp-error-message").innerHTML = smessage_text; document.getElementById("wpcp-error-message").className = "msgmsg-box-wpcp warning-wpcp showme"; clearTimeout(timeout_result); timeout_result = setTimeout(hide_message, 3000); } } function hide_message() { document.getElementById("wpcp-error-message").className = "msgmsg-box-wpcp warning-wpcp hideme"; } </script> <style> @media print { body * {display: none !important;} body:after { content: "You are not allowed to print preview this page, Thank you"; } } </style> <style type="text/css"> #wpcp-error-message { direction: ltr; text-align: center; transition: opacity 900ms ease 0s; z-index: 99999999; } .hideme { opacity:0; visibility: hidden; } .showme { opacity:1; visibility: visible; } .msgmsg-box-wpcp { border:1px solid #f5aca6; border-radius: 10px; color: #555; font-family: Tahoma; font-size: 11px; margin: 10px; padding: 10px 36px; position: fixed; width: 255px; top: 50%; left: 50%; margin-top: -10px; margin-left: -130px; -webkit-box-shadow: 0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1); -moz-box-shadow: 0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1); box-shadow: 0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1); } .msgmsg-box-wpcp span { font-weight:bold; text-transform:uppercase; } .warning-wpcp { background:#ffecec url('https://nhadatsinhloi.net/wp-content/plugins/wp-content-copy-protector/images/warning.png') no-repeat 10px 50%; } </style> <!-------------------- Google Code ReMarketing --------------------> <script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ var google_conversion_id = 980251221; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> </script> <noscript> <div style="display:inline;"> <img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/980251221/?guid=ON&script=0"/> </div> </noscript> <!-------------------- Hotline --------------------> <div id="nova_phone_div" class="nova-phone nova-green nova-show" style="display: none; bottom: 68px; left: 0px;"> <a href="tel:+84947777836"> <div class="nova-ph-circle"></div> <div class="nova-ph-circle-fill"></div> <div class="nova-ph-img-circle"></div> </a> </div> <!-------------------- Zalo Share--------------------> <script src="https://sp.zalo.me/plugins/sdk.js"></script> <!------ Global site tag (gtag.js) - Google Analytics ------> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-43526485-2"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43526485-2'); </script> <!-- Histats.com START (aync)--> <script type="text/javascript">var _Hasync= _Hasync|| []; _Hasync.push(['Histats.start', '1,4230144,4,0,0,0,00010000']); _Hasync.push(['Histats.fasi', '1']); _Hasync.push(['Histats.track_hits', '']); (function() { var hs = document.createElement('script'); hs.type = 'text/javascript'; hs.async = true; hs.src = ('//s10.histats.com/js15_as.js'); (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(hs); })();</script> <noscript><a href="/" target="_blank"><img src="//sstatic1.histats.com/0.gif?4230144&101" alt="" border="0"></a></noscript> <!-- Histats.com END --><script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"apiSettings":{"root":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/wp-json\/contact-form-7\/v1","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var kk_star_ratings = {"action":"kk-star-ratings","endpoint":"https:\/\/nhadatsinhloi.net\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"273ac1eae2"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-content/plugins/kk-star-ratings/public/js/kk-star-ratings.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-includes/js/jquery/ui/effect.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-includes/js/jquery/ui/effect-shake.min.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"mobile_menu_active":"true","mobile_menu_top":"","lightbox_all":"true","lightbox_gallery":"true","woocommerce_lightbox":"yes","lightbox_skin":"smooth","lightbox_thumb":"vertical","lightbox_arrows":"true","sticky_sidebar":"1","is_singular":"1","SmothScroll":"true","reading_indicator":"","lang_no_results":"No Results","lang_results_found":"Results Found"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-content/themes/nova/js/tie-scripts.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://nhadatsinhloi.net/wp-content/themes/nova/js/ilightbox.packed.js'></script> </body> </html> <!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me -->